MDM-in tarixi inkişaf yolu Azərbaycan fond bazarının infrastrukturunda mərkəzi mövqedə olan Milli Depozit Mərkəzi (MDM) ...

Strateji baxış və missiya

Qiymətli kağızlar və törəmə maliyyə alətləri sahəsində ən yaxşı təcrübəni özündə cəmləşdirən, bazara dayanıqlı əməliyyat, hesablaşma və klirinq xidmətlərini göstərən, risklərin idarə edilməsini təmin edən mərkəzi depozitar təşkilatının formalaşdırılmasıdır

Klirinq xidməti

Klirinq fəaliyyəti qiymətli kağızlarla və ya törəmə maliyyə alətləri ilə əqdlər üzrə qarşılıqlı öhdəliklərin ...

Ödəniş agenti xidməti

Ödəniş agenti xidməti - qiymətli kağızlar üzrə ödənişlərin hesablanması və qiymətli kağız ...

Porto

ISIN kodların verilməsi

ISIN kod maliyyə alətini xarakterizə edən informasiyanı özündə daşımayan, sadəcə qiymətli kağızlarla ...

Sərəncamçı xidməti

Təmin edilmiş istiqrazlar üzrə təminatın sərəncamçısı xidmətləri...

TARİF CƏDVƏLİ

Yerli mətbuat

Beynəlxalq xəbərlər